Deze website is eigendom van VZW Sportlab.

Contactgegevens: VZW Sportlab
Adres: Doelweg 7, 8647 Lo-Reninge
Telefoon: 0471/549734
E-mail: vzwsportlab@outlook.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Algemene voorwaarden
Door het gebruik van deze website, geeft u aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden en het beleid van deze website. VZW Sportlab behoudt aller tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacybeleid en de disclaimer te wijzigen. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, wordt de klant/gebruiker geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien je een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden: vzwsportlab@outlook.com.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze site bevat (logo’s, teksten, beelden, …) zijn eigendom van VZW Sportlab. Het verspreiden van content die afkomstig is van de website, is toegestaan mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van VZW Sportlab inclusief een directe link naar deze website. Alle info op deze site is gratis, tenzij anders vermeld en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

3. Zorgvuldigheid en beperkte aansprakelijkheid
De informatie op de website van VZW Sportlab is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We besteden ook aandacht aan het up-to-date houden van de informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. VZW Sportlab kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde typfouten, onvolledige of incorrecte informatie.

4. Privacy/ GDPR
In deze privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe VZW Sportlab omgaat met persoonsgegevens die via de website verworven zijn. De privacy wordt gewaarborgd, waarbij we zorgvuldig om gaan met persoonsgegevens. VZW Sportlab houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit betekent concreet dat:

  • je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • we maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • we op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Je persoonsgegevens worden door VZW Sportlab verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen/inschrijven voor de aangeboden sportkampen en om hiervoor aanwezigheidslijsten/ deelnemerslijsten te kunnen opmaken;
  • voor het versturen van een herinneringsmail en bijkomende belangrijke informatie betrekking tot het sportkamp waarvoor je als ouder/voogd/ een kind of kinderen heeft ingeschreven.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

  • identificatiegegevens: naam en voornaam ouder(s)/opvoeder/voogd, adres, telefoonnummer of gsm nummer, e-mailadres ouder/opvoeder/voogd, naam en voornaam deelnemers
  • persoonlijke kenmerken: geboortedatum deelnemers

De gegevens worden niet verwerkt door externe organisaties. VZW Sportlab werkt samen met gekwalificeerde lesgevers. Dit betekent dat enkel de lesgevers van de VZW Sportlab sportkampen inkijk hebben in de aanwezigheidslijsten/ deelnemerslijsten met de nodige gegevens indien er zich noodsituaties zouden voordoen.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten (lesgevers).

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor elektronische toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4.1. Bewaarperiode
VZW Sportlab bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens via het e-mailadres, contactformulier en/of inschrijvingsformulier zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen zoals het beantwoorden en opvolgen van uw contactopname en het opvolgen van de inschrijving van onze sportkampen.

4.2. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij via onze website mochten ontvangen. Je kan contact met ons hierover opnemen via: vzwsportlab@outlook.com

4.3. Klacht
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.

VZW Sportlab kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 mei 2018.